Gunhild Winqvist Hollman, f. 1961

Curriculum vitae, oktober 1988–augusti 2009

 

Översikt

 

1977–1980    Gymnasiestudier vid Fjellstedtska skolan, Uppsala. Treårig humanistisk linje inklusive studier i engelska, tyska, franska, latin, klassisk grekiska samt klassisk hebreiska.

 

1980–1982    Kortare anställningar varvat med resor i Europa.

 

1982–1987    Teologistudier vid Uppsala Universitet. Teol. kand. 1987.

 

1990–1996    I augusti 1990 antagen till forskarutbildning i judaistik vid teol. fak., Lunds universitet (deltidsstudier parallellt med förvärvsarbete enl. nedan). Forskarstudierna avbrutna i augusti 1996.

 

1987–1996    Publikationssekreterare vid Religionssociologiska Institutet, Stockholm, från 1990 Svenska kyrkans forskningssekretariat, Uppsala (numera Svenska kyrkans forskningsenhet). Fast anställd från 1988 (tjänstebeteckningen fastställd 1989). Se vidare på nästa sida.

 

1997              Projektanställning vid Kyrkokansliets avdelning för kyrkolivets utveckling med arbetsuppgifter huvudsakligen inom Svenska kyrkans islamprojekt. Se vidare längre fram.

 

1997–1998    Diplomutbildning till informatör vid RMI-Berghs Kommunikationsinstitut, Stockholm (numera Berghs School of Communication). Examensarbete 1998 om miljökommunikation inom Stockholms Läns Landsting (tillsammans med Susanne Tamm).

 

1998–            Verksam som frilans, sedan mars 1999 som egenföretagare med enskild firma Textverkstan. Merparten av informationen i denna CV avser denna verksamhet. I undantagsfall redovisas också liknande uppgifter som utförts inom ramen för olika korttidsanställningar, framförallt vid Kyrkokansliet i Uppsala.

 

2006–            Flyttat från Uppsala till Eslöv 2006. På 20 procents tjänst knuten till Arcus förlag, Lund.

 

:::::

 

1988–1996    Publikationssekreterare vid Religionssociologiska Institutet, Stockholm, från 1990 Svenska kyrkans forskningssekretariat, Uppsala. Tjänsten huvudsakligen inriktad på redaktionellt arbete med serierna Religion och Samhälle och Tro & Tanke.

 

1988–1993 handlagt utgivningen av samtliga rapporter i serien Religion och Samhälle från nr 1988:9 tills serien upphörde.

·        1988–1990 totalt 28 volymer à 40–50 sidor.

·        1991–1993 årligen 3–6 volymer à 80–150 sidor.

 

Däribland översatt följande rapporter från engelska:

·        Eva M. Hamberg: Stabilitet och förändring i religiositet (nr 61, utg. 1990; 31 sidor).

·        Simon Coleman: Livets Ord och det svenska samhället. Analys av en debatt (nr 66; s. 30–73 i Tro & Tanke 1991:4).

 

1992–1996 handlagt utgivningen av följande rapporter i serien Tro & Tanke:

·        David Westerlund (red.): Sekularism ifrågasatt. Fundamentalism och religionspolitik i jämförande perspektiv (1992:6).

·        Sven-Erik Brodd: Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis (1992:10).

·        Fönster mot forskningen. Sammanfattningar av svenska doktorsavhandlingar 1989–1991 med teologisk anknytning (1993:3).

·        Olof Franck: Argument om tro (1993:6).

·        Sam Dahlgren (red.): Nathan Söderblom as a European (1993:7).

·        Gert Nilsson: Moraliskt ansvar hos individ och kollektiv (1993:10).

·        Hans-Olof Hansson: Kyrkans folk – uppdrag och ansvar (1994:3).

·        Konsten att gå i kyrkan. Fyra rapporter från ett religionssociologiskt projekt i Göteborg (1994:4).

·        Owe Wikström (red.): Rit, symbol och verklighet (1994:6).

·        Jørgen Straarup (red.): Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1993 (1994:9).

·        Gert Nilsson: Den sexuella människan (1995:1).

·        Fönster mot forskningen 2. Sammanfattningar av svenska doktorsavhandlingar 1991–1993 med teologisk anknytning (1995:2).

·        Om tolkning IV. Myt – historia – verklighet (1995:3).

·        Gregorianik (1995:4, Svenskt Gudstjänstliv 70).

·        Jørgen Straarup (red.): Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1994 (1995:6).

·        Gert Nilsson (red.): Ny Social Debatt 1995 (1995:8).

·        Per Hansson: Kyrkoherdars arbetsvillkor (1996:1).

·        Werner G. Jeanrond: Kristen kallelse (1996:4).

·        Jørgen Straarup (red.): Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1995 (1996:6).

 

Inom ramen för projekt vid forskningssekretariatet därutöver medverkat i följande publikationer:

·        som medförfattare tillsammans med Jonas Alwall till rapporten Två kyrkor i familjen. Rapport från en intervjuundersökning om blandäktenskap (Svenska kyrkan–Katolska kyrkan i Sverige) vintern–våren 1993–1994
(Tro & Tanke/Supplement 4/1995; 112 sidor varav ca 70 sidor egen text).

·        som projektsekreterare och tillsammans med Jørgen Straarup medredaktör för volymen Med livet som läsebok. Konfirmandarbetet i Svenska kyrkan (Tro & Tanke 1998:3; 163 sidor varav ca 5 sidor egen text).

·        som projektsekreterare under inledningsfasen av projektet ”Äktenskap och familj inför 2000-talet” som resulterade i boken Livsrelationer. Tankar kring äktenskap och samlevnad i ett kristet perspektiv (Stockholm: Verbum 2000).

 

 

 

1997              Projektassistent med ansvar för information och publikationer inom Svenska kyrkans islamprojekt vid Kyrkokansliet, Uppsala.

 

                      Inom ramen för projektet medverkat i följande publikationer:

·        som medförfattare samt, under en del av förarbetena, redaktionell samordnare för boken Muslimska fester och högtider (Mitt i församlingen 1999:7; Uppsala: Svenska kyrkans församlingsnämnd; 76 sidor varav 8 sidor egen text).

·        som medförfattare tillsammans med Göran Agrell till samtalsmaterialet Tro tillsammans. Samtalsbok – särskilt för muslimer som vill veta mer om kristen tro samt som medförfattare och redaktör för den anslutande Tro tillsammans. Fördjupningsbok med bidrag av Göran Agrell, Jan Henningsson, Kajsa Ahlstrand och Samuel Rubenson (Stockholm: Verbum 1999; 66 sidor inkl. illustrationer respektive 69 sidor; egen text utgör ca hälften av textmaterialet i samtalsboken och 15 sidor i fördjupningsboken).

 

:::::

 

1998–            Avslutade uppdrag (september 2007) har med enstaka undantag utförts inom ramen för enskilda firman Textverkstan. De omfattar i huvudsak följande:

 

Större skribentuppdrag

·        Tecken i tiden – om Svenska kyrkans mission 1974–2004 (Uppsala: Svenska kyrkans mission 2004; 242 sidor inkl. illustrationer, förord av Hilda Lind och ett kapitel bestående av texter av Tore Furberg, Biörn Fjärstedt, Birgitta Larsson och Hilda Lind).

·        Rapport från utredningen Framtidens kyrka (uppdrag av Uppsala Kyrkliga Samfällighet; som sekreterare för utredningen i dess slutskede fungerade jag som huvudskribent för dess rapport publicerad i december 2004; 75 sidor inkl. grafer exkl. bilagor).

·        ”Vi har talat om det förunderliga med kärleken”. Utvärdering av samtalsprocessen kring ”De homosexuella i kyrkan” (opublicerad rapport i juni 2005 på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska kommitté; skriven tillsammas med Jonas Bromander; egen andel av texten ca hälften av totalt 50 sidor).

·        Utsända medarbetare (opublicerad rapport för Svenska kyrkan, Internationella avdelningen, enheten för kyrkans missionsansvar) omfattande referat från 21 intervjuer utförda november 2006–februari 2007; rapporten sammanställd i mars 2007; 87 sidor).

·        Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv (huvudförfattare till texten i nära samverkan med Erik Berggren, handläggare för hivfrågor vid Kyrkokansliets internationella avdelning, och Göran Möller, teologisk sekreterare vid Kyrkokansliet; Uppsala: Svenska kyrkan 2007; 58 sidor inkl. illustrationer; ett tiotal textsidor utgörs av omarbetad text från andra underlag).

 

Övriga skribentuppdrag

·        ”Tiden är alltid ny och evigheten står aldrig stilla. Mircea Eliades teorier om tiden har blivit klassiska”, s. 14–15 i Ute och Hemma julen 1999 (tidning för Svenska kyrkan i utlandet).

·        ”Religiös pluralism ny möjlighet för folkkyrkan”, Kyrkans Tidning 18/2000 på s. 16.

·        ”Vinden vänder för andligheten”, Kyrkans Tidning 27–28/2000 på s. 12.

·        ”Tid och tradition möts…”, Verbum Informerar 3/2000 på s. 4–5.

·        ”Både troende och ateister minskar”, Kyrkans Tidning 38/2000 på s. 11.

·        ”Äntligen på väg…”, manus till helgmålsmeditation i SVT; sänt 25 november 2000 (5 min; producent Johannes Söderberg, SVT Örebro).

·        ”Nationalismen: nostalgitripp eller nytändning?”, s. 34–35 i Ute och Hemma julen 2000.

·        ”Förändringens vindmätare. Forskningsprojekt kartlägger kyrkans förändrade roll”, s. 8 i Verbum Informerar 1/2001.

·        ”Minne och magi. Mer eller mindre osaliga inslag i svenskt allhelgonafirande”, s. 8–9 i Ute och Hemma 5/2000.

·        ”Hur kyrklig är kören – egentligen? Musik och religion i ny doktorsavhandling”, s. 5 i KörJournalen 6/2001.

·        ”Vem vill bli … kyrkomusiker?”, s. 5 i KörJournalen 1/2002.

·        ”För vem sjunger kören?”, s. 5 i KörJournalen 2/2002.

·        ”Klingande kulturarv. Utredning kartlägger kyrkans roll i svenskt musikliv”, s. 10–11 i KörJournalen 3/2002.

·        ”Viktiga samtidsfrågor på Söderblomsjubileum”, Kyrkans Tidning 17/2002 på s. 18.

·        ”Tro och liv kan inte skiljas åt”, s. 2 i Katolskt Magasin 7/2003.

·        ”Livsbejakande jubileum: påfallande pigg 90-åring tar ton i Smedjebacken”, KörJournalen 4/2005 på s. 14–15.

·        ”Barnkör – tuffare nu än förr?”, s. 8–9 i KörJournalen 6/2005.

·        ”Kyrkans roll i det civila samhället”: tio textsammanfattningar à 2 sidor på svenska och engelska (de senare språkgranskade genom uppdragsgivarens försorg) av tidigare publicerade rapporter; för webpublicering hos Svenska Missionsrådet 2006.

·        Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning. Sammanställning av remissvar (inom ramen för korttidsanställning som tematisk handläggare vid Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik våren 2009; 8 sidor).

 

                      Större översättningsuppdrag

·        Be tillsammans. Taizéböner för hela året (från franskan; Slite: Wessmans Musikförlag 1999; 175 sidor).

·        Kathryn Spink: Broder Roger i Taizé (från franskan; Slite: Wessmans Musikförlag 1999; nytryck 2005; 129 sidor).

·        Corinne Hofmann: Den vita massajen (från tyskan; Stockholm: Walhström & Widstrand 2000; som pocketutgåva 2001; som talbok hos Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2000; 282 sidor exkl. illustrationer).

·        Arne Lund: Naturligt frisk med honung (från tyskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2001; 102 sidor inkl. illustrationer).

·        Margot Hellmiß: Stora boken om äppelcidervinäger (från tyskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2001; 225 sidor inkl. illustrationer).

·        Kiharu Nakamura: En geishas liv (från tyskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2002; som pocketutgåva s. å.; 363 sidor).

·        Klaus Oberbeil: Stora boken om vitaminer (från tyskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2002; 272 sidor).

·        Barnaby Rogerson: Profeten Muhammad. Hans liv och samtid (från engelskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2004; 262 sidor inkl. kartor och register).

·        Thomas Quasthoff: Rösten (från tyskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2008; 313 sidor).

·        Robin P. Nettelhorst: Apostlar och profeter. 100 bibliska gestalter du bör känna till (från engelskan; Stockholm: Wahlström & Widstrand 2008; 192 rikt illustrerade sidor).

·        Werner G. Jeanrond: Kärlekens teologi (för utgivning hos Verbum förlag 2009; ca 335 manussidor).

 

Övriga översättningsuppdrag

·        Elva julsånger översatta från engelska respektive latin för WarnerChappell Music AB hösten 1999; fyra av dem utgivna i Julkören, Stockholm: Notfabriken och Gehrmans Musikförlag 2003.

·        Jacques Matthey: ”Trender i den världsvida kyrkans mission” (från engelskan; s. 39–53 i Samtal pågår – stör gärna. Mission i tvåtusentalet, Mitt i församlingen 2000:5; red. Josephine Carlsson; Uppsala: Svenska kyrkan 2000).

·        Dokumentation från Lutherhjälpens och Svenska kyrkans missions internationella policykonsultation i Uppsala den 24–27 mars 1999 (från engelskan; ca 95 sidor; opublicerad; texten tillgänglig hos Kyrkokansliet i Uppsala, Internationella avdelningen).

·        Karen Bloomquist: ”Att möta globaliseringen som gemenskap” (arbetsmaterial från Lutherska Världsförbundet; översatt från engelskan på uppdrag av Kyrkokansliet i Uppsala, Internationella avdelningen;
27 sidor; webpublicering under hösten/vintern 2001).

·        Hans Ucko: ”Vägen och sanningen: åter till frågan om sanningsanspråk och religiös mångfald” (från engelskan; s. 91–103 i Tro och mångfald. Religionsmöten och religionsteologi i Norden, TemaNord 2005:582; red. Yvonne Terlinden; Köpenhamn: Nordiska Kulturfonden 2005).

·        Martin Luther – reformatorn. Översättning på uppdrag av Ärkebiskopens kansli vid Kyrkokansliet, Uppsala, av engelska texter till en vandringsutställning från Lutherzentrum i Wittenberg om Martin Luther.

·        Werner G. Jeanrond: ”Augustinus teologi om kärlek” (från engelskan; s. 128–148 i Henrik Rydell Johnsén och Per Rönnegård [red.]: Eros och Agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan, Patristica Nordica VII, Skellefteå: Artos 2009).

·        Kathy Galloway: ”Teologi för en planet och ett folk i kris” (översättning från engelskan på uppdrag av Uppsala stift av föredrag vid Teologifestivalen i Uppsala 2008; för webpublicering; 11 manussidor).

·        Tamara Cohn Eskenazi: ”Att läsa Bibeln i vår egen tid: ett judiskt perspektiv”; Naomi Graetz: ”Judisk feministisk bibeltolkning: en introduktion” och ”Feministisk midrash – några exempel”; Haifaa Jawad: ”Islamisk feminism, ledarskap och offentlig representation” (från engelskan på uppdrag av Svenska kyrkans forskningsenhet för antologipublicering hos Studentlitteratur 2009; 30, 11, 16 respektive 26 sidor).

·        Werner G. Jeanrond: ”Kärlekens praxis. Utmaningar i vår samtid” och Kjetil Hafstad: ”Serieäktenskap och skilsmässa” (från engelskan respektive norskan på uppdrag av Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik; s. 221–243 respektive 267–287 i Mikael Lindfelt och Johanna Gustafsson Lundberg [red.]: Kärlekens förändrade landskap, Stockholm: Verbum 2009).

 

Redaktionell planering

·        Ekumenik på 2000-talet. Rapport från tre generalförsamlingar, Mitt i församlingen 1999:8 (tillsammans med Hans S. A. Engdahl; Uppsala: Svenska kyrkan; 93 sidor varav ca 15 sidor egen text).

·        Religion och bild, Religion och Bibel 58–59 (årsskrift 1999–2000 för Nathan Söderblom-Sällskapet vid Uppsala Universitet; medverkan som redaktionssekreterare under bokens redaktör Sven Tengström; 156 sidor inkl. s/v-illustrationer – färgbilder på särskilt ark utan pagina).

·        Tro möter tro. Gudstjänstmaterial för julinsamlingen 2000–2001 (32 sidor varav 3 sidor och en sångtext skrivna tillsammans med Martin Svensson; kampanjmaterial för Svenska kyrkans mission; Uppsala: Svenska kyrkan 2000).

·        Måltiden som mötesplats. Tro och tradition i Jerusalem (28 sidor inkl. illustrationer; ca två tredjedelar av textmaterialet utgörs av egna texter; kampanjmaterial för Svenska kyrkans mission; Uppsala: Svenska kyrkan 2001).

·        Befrielse – till ett liv i mänsklig värdighet. Mission och mänskliga rättigheter. Temabok 2002/2003 (arbets- och studiematerial för Svenska kyrkans mission; redaktionell ledning och planering inklusive redigering av samtliga inlämnade manus samt tillhörande adressmatrikel; Uppsala: Svenska kyrkans mission 2002; 76 sidor inkl. illustrationer).

·        The Relevance of Theology: Nathan Söderblom and the Development of an Academic Discipline, red. Carl Reinhold Bråkenhielm och Gunhild Winqvist Hollman, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 11 (redaktionell planering samt redigering av dokumentation från en internationell forskarkonferens vid Uppsala universitet i nära samarbete med konferensansvariga; engelsk språkgranskning av Ingrid Bartholomew; Uppsala: Uppsala universitet 2002; 200 sidor).

·        Lunds domkyrka (textförfattare och redaktionellt huvudansvarig; 120 sidor varav merparten utgörs av Kennet Ruonas fotografier; 32 tvåspråkiga textsidor där den engelska översättningen är gjord av Charles Hodgdon; Lund: Arcus 2009).

 

Övrigt redaktionellt arbete

·        Borgågemenskapen, Mitt i församlingen 1999:3 (textgranskning och redigering; 102 sidor inkl. illustrationer).

·        Gail Ramshaw: Gud bortom genus – en gudstjänstgrammatik för vår tid, Mitt i församlingen 1999:4 (omfattande språk- och textgranskning av översättning från engelskan; 144 sidor).

·        Herbert Weiss: Krig och Fred i Demokratiska Republiken Kongo, Afrikafakta 8 (språkgranskning av översättning från engelskan; Nordiska Afrikainstitutet 2000; 34 sidor).

·        Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan och Evangelieboksgruppens förslag till Den svenska evangelieboken, Svenska kyrkans utredningar 2000:1 respektive 2000:4 (korrekturläsning och textgranskning; 348 respektive 298 sidor).

·        Kari Andén-Papadopoulos: Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press (korrekturläsning av doktorsavhandling; Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2000; 192 sidor inkl. illustrationer).

·        Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson (red.): Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa modellen (språkgranskning och redaktionell samordning av manus; Verbum 2000; 382 sidor).

·        Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson: ”Kyrkovalet 2001 – demografiska och ideologiska faktorer påverkar deltagandet” s. 95–109 i Folklig förankring – demokrati i Svenska kyrkan (språk- och textgranskning av forskningsartikel; Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans församlingsförbund 2000).

·        Broder Roger: Taizés källor (anpassning av Bengt-Thure Molanders översättning till det omarbetade franska originalet; Verbum 2000; 100 sidor).

·        Gunnar Edqvist: Handbok för kyrkliga val (utgiven av Svenska kyrkan 2001; språk- och textgranskning).

·        Erland Rexius: 125 år av möten. En jubileumsskrift (korrekturläsning; Svenska kyrkan i utlandet 2001; 54 sidor inkl. illustrationer).

·        Rebecka Lettevall: En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants ”Om den eviga freden” och dess verkningshistoria (språkgranskning av doktorsavhandling; Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2001; 285 sidor).

·        Cecilia Nahnfeldt: Genom nålens öga. Synsätt på kallelse (korrekturläsning av prästmötesavhandling för Karlstads stift; Verbum 2001; 150 sidor).

·        Ninna Edgardh Beckman: Feminism och liturgi (korrekturläsning av doktorsavhandling; Verbum 2001; 503 sidor).

·        Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2000 (korrekturläsning av Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet 2001:2; 200 sidor).

·        Jonas Bromander: Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet i Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister (språkgranskning och korrekturläsning av doktorsavhandling; Verbum 2002; 323 sidor).

·        Rebecka Lettevall: ”Klas Pontus Arnoldsons bild av freden”, s. 177–189 i Lärdomens bilder. Festskrift till Gunnar Broberg, red. Elisabeth Mansén och Svante Nordin (språkgranskning av forskningsartikel; Atlantis 2002).

·        Magnus Bodin: Församlingar ger ekonomiskt bistånd. Ett uttryck för diakoni i Stockholms stad, Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie 24 (korrekturläsning av forskningsrapport; Sköndalsinstitutet 2002; 69 sidor).

·        Magnus Jegermalm: Anhörigstöd. En uppföljningsstudie av kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga, Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie 25 (korrekturläsning av forskningsrapport; Sköndalsinstitutet 2002; 54 sidor).

·        Bert Stålhammar: Kyrkoherdens ledningsvillkor (korrekturläsning av forskningsrapport; Verbum 2002; 165 sidor).

·        Kyrkornas NEJ till våld mot kvinnor. Vad kan vi göra?, arbetsmaterial utgivet av Svenska kyrkan (språk- och textgranskning samt korrekturläsning; Uppsala: Svenska kyrkan 2003; 48 sidor).

·        Ronald Fagerfjäll: Så spräcker vi glastaket! En handbok om hur det privata näringslivet ska kunna rekrytera och utveckla 3 000 nya kvinnliga toppchefer (korrekturläsning av en rapport inom SNS projekt för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet; SNS Förlag 2003; 103 sidor).

·        Jonas Bromander: Utträden som utmanar. Analys av de processer som leder till utträde ur Svenska kyrkan, Svenska kyrkans utredningar 2003:2 (språkgranskning av forskningsrapport; Uppsala: Svenska kyrkan 2003; 86 sidor).

·        Kyrkan mitt i musiklivet. Utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige, Svenska kyrkans utredningar 2003:3 (språk- och textgranskning av två volymer innehållande utredningstexten respektive de fyra forskningsrapporter som tillsammans utgör en av utredningens bilagor; utgiven av Svenska kyrkan 2003; 241 respektive 137 sidor).

·        Annette Leis: Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem. En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland, Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 7 (språkgranskning av doktorsavhandling; utgiven av Diakonivetenskapliga institutet 2004; 283 sidor).

·        Redigering och enkel grafisk utformning av enkätformulär till den så kallade Enköpingsundersökningen på uppdrag av Jonas Bromander, Svenska kyrkan, Avdelningen för forskning, utbildning och kultur 2004.

·        Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing den
6–9 september 2004. Svenska kyrkans teologiska kommitté.
Svenska kyrkans utredningar 2005:1 (omfattande redigeringsarbete samt korrekturläsning av samtliga bidrag samt medförfattare till volymens sammanfattning; Uppsala: Svenska kyrkan 2005; 299 sidor).

·        Anne-Louise Eriksson, Jörgen Hermansson och Göran Lundstedt: Demokratin är en successiv uppenbarelse. För utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan, Svenska kyrkans utredningar 2005:2 (språkgranskning av utredningsrapport; utgiven av Svenska kyrkan 2005; 142 sidor).

·        Jonas Bromander: Församlingens guide till omvärldsanalys. Att navigera genom dimma med klocka och bananskal (språk- och textgranskning av studiematerial; Stockholm: Verbum 2005; 81 sidor).

·        När livet inte blir som vi har tänkt oss. Vägledning för Svenska kyrkans bemötande av kvinnor som överväger eller har genomgått abort samt berörda män (språkgranskning av arbetsmaterial; Uppsala: Svenska kyrkan 2005; 54 sidor).

·        ”Responses of the Church of Sweden to the Decade to Overcome Violence” (textunderlag till arbets- och informationsmaterial för Kyrkornas Världsråd på uppdrag av Kyrkokansliet, Uppsala, 2005; avslutande engelsk språkgranskning ombesörjs av uppdragsgivaren; 5 sidor).

·        Ann Aldén: Uppdrag: mission. Berättelsen om en inte alltför självupptagen kyrka (språkgranskning av studiematerial; Lund: Arcus 2005; 47 sidor).

·        Love, Cohabitation and Marriage. Report from a Public Hearing September 6–9, 2004. The Theological Committee of the Church of Sweden (omfattande granskning, huvudsakligen innehållslig, av översättning till engelskan samt korrekturläsning; Uppsala: Church of Sweden 2006; 303 sidor).

·        Leif Yttergren: I och ur spår! En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet. Malmö Studies in Sport Sciences (korrekturläsning; Lund: KFS i Lund AB 2006; 138 sidor).

·        ”The Church of Sweden prepares a liturgical form for blessing same-sex partnerships” (underlag till informationsmaterial för Lutherska Världsförbundet på uppdrag av Kyrkokansliet, Uppsala; slutlig språk- och innehållsgranskning ombesörjs av uppdragsgivaren; 3 sidor).

·        Göran Gunner (red.): På spaning … från Svenska kyrkans forskardagar 2005 (språkgranskning av samtliga manus; Stockholm: Verbum 2006; 278 sidor).

·        I försoningens tjänst. Tankar om sanning, rättvisa, fred, barmhärtighet (slutredigering av studiematerial inklusive författande av kapitelinledningar; Uppsala: Svenska kyrkan 2007; 60 sidor inkl. illustrationer; andel egen text ca 5 sidor).

·        Människor som förändrar världen (språkgranskning av policydokument; Stockholm: Diakonia 2007; 14 sidor).

·        Kajsa Ahlstrand och Göran Gunner (red.): Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet (den s. k. Enköpingsstudien; språkgranskning av samtliga manus; Stockholm: Verbum 2008; 343 sidor inkl. appendix).

·        Boel Hössjer Sundman (red.): Du ska bli präst. Livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut (korrekturläsning av intervjubok; Stockholm: Verbum 2008; 188 sidor inkl. illustrationer).

·        Boel Hössjer Sundman (red.): Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958 (forskningsantologi; språkgranskning och viss redigering av samtliga bidrag utom den engelska sammanfattningen; Stockholm: Verbum 2008; 251 sidor inkl. sparsamma illustrationer).

·        Erika Willander: Konsten att räkna kyrkostatistik (omfattande språkgranskning av handbok om Svenska kyrkans statistikdatabas; Uppsala: Svenska kyrkan; 78 sidor inkl. illustrationer).

·        Idrott Historia & Samhälle (korrekturläsning av årsbok för Svenska idrottshistoriska föreningen 2008; ingen uppgift om förlags- eller tryckort; 137 sidor).

·        Anna Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson och Gunilla Karlsson Hallonsten (red.): Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren. Lund Studies in Sociology of Religion 7 (språkgranskning av samtliga manus; Lund: Lunds universitet 2009; 318 sidor).

·        Elisabeth Hjalmarsson (red.): Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige (studiematerial; språkgranskning och slutredigering av samtliga manus; Uppsala: Svenska kyrkan 2009; 147 sidor).

·        Mikael Lindfelt och Johanna Gustafsson Lundberg (red.): Kärlekens förändrade landskap (forskningsantologi; korrekturläsning av samtliga manus; Stockholm: Verbum 2009; 346 sidor).

·        Ida Lidegran: Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas (språkgranskning av avhandlingstext; Uppsala: Uppsala universitet 2009; s. 11–58 av totalt 371 sidor).