Skribenttjänster
Ibland är det en helt ny text som behövs - kort eller lång beroende på sammanhanget. Kanske har Du en färdig idé om innehåll och utformning, kanske en mer allmän bild av vad det är Du önskar Dig. Tillsammans kan vi hitta en lösning som passar Dina behov.

Översättningar
Textverkstan översätter engelska och tyska texter till svenska, i första hand litterära texter. Att översätta handlar i hög grad om att sätta sig in i den svenska läsarens situation och vid behov anpassa texten så att den fungerar i ett svenskt sammanhang.

Att välja rätt ord i rätt läge är aldrig enbart en rent lexikalisk fråga: stilkänsla handlar om uppmärksamhet, om att kunna tolka författarens avsikter och återge dem så troget som möjligt.

Redigering, språkgranskning och korrekturläsning
Även de mest rutinerade skribenter gör onödiga småfel - och långtifrån alla som har något viktigt att säga är för den skull drivna skribenter. Många känner sig osäkra när de ska formulera sig i skrift. Det gäller kanske särskilt den som från början talar ett annat språk än svenska.

Textverkstan hjälper Dig som skribent eller redaktör att få en text tryckbar enligt Dina önskemål. Ibland behövs det bara en hastig genomläsning, ibland en mer omfattande bearbetning: det beror både på hur texten ser ut från början och i vilket sammanhang den är tänkt att fungera när den är färdig.

Pedagogisk anpassning och popularisering
Viktiga resultat från forskning och samhällsanalys får inte alltid den spridning de förtjänar. Ofta beror det på att avhandlingar och utredningar är relativt svårtillgängliga. En lösning kan vara att låta bearbeta texten så att den redan i första publiceringen blir lättare att läsa, en annan att framställa en populärversion till exempel för studiecirklar. Textverkstan tar gärna del i samtalet om vilka behov och möjligheter som finns i varje enskilt fall!

Redaktionell planering
När flera personer tillsammans ska bidra till en tryckt publikation behövs någon som håller ihop processen och för den framåt. Textverkstan för en diskussion med uppdragsgivaren om hur publikationen ska utformas och sköter sedan kommunikationen med de medverkande (vid behov även med förlag och/eller grafisk formgivare och tryckeri). De färdiga textbidragen redigeras så att resultatet blir enhetligt och tydligt.

Informationsmaterial
I utformningen av olika typer av informationsmaterial (broschyrer, foldrar, hemsidor, annonsmanus och affischer) åtar sig Textverkstan utöver de rena textinslagen även att i samarbete med uppdragsgivaren analysera informationsbehovet och planera utnyttjandet av publiceringsutrymme så att resultatet blir effektivt och tydligt. Textverkstan åtar sig inte grafisk design eller webdesign men för gärna en kreativ dialog med formgivaren så att samverkan mellan text, bild och grafisk/teknisk utformning blir optimal.

Seminariedokumentation
Dokumentationen från ett seminarium är ibland mest till för dem som deltog i det, men den kan också vara av intresse för en betydligt vidare läsekrets. Publiceringen kan till och med vara så viktig att hela seminarieprogrammet bör planeras med hänsyn till hur dokumentationen bäst ska kunna utformas. Textverkstan hjälper Dig som seminariearrangör att i god tid tänka igenom publiceringsfrågorna och hitta det mest ändamålsenliga sättet att ta vara på innehållet i föredrag och diskussioner.

Researchuppdrag
Den som genomför en undersökning eller som skriver tal eller texter har inte alltid möjlighet att själv ta fram de faktaunderlag som behövs för att resultatet i alla delar ska bli väl underbyggt och genomtänkt. Det kan behövas litteraturöversikter, inventeringar av arkivbestånd och sammanfattningar av vad de innehåller eller genomförande av enklare enkäter eller intervjuer. Textverkstan åtar sig att efter Dina önskemål och i nära samråd med Dig sammanställa det textunderlag som Du behöver för att själv kunna slutföra en egen skribentuppgift, till exempel i samband med forskningsprojekt eller utredningar.